*پرواز هاي ايران اير، اير تور، قشم اير، آتا و معراج از مبدا تهران از ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد انجام مي شود.   

*حضور 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامي مي باشد   

* حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئوليت مقرر در کنوانسيون ورشو 1929 مي باشد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به www.IranTravels.ir/Ticket مراجعه نماييد.

جدول جریمه ها :